Organizačné podmienky

Asset 1babyzblnk

Jeden kurz trvá 4 týždne a skladá sa z 8 lekcií. Trvanie jednej lekcie je 30 minút. Hodina sa časovo prispôsobuje správaniu a nálade detí.

Neprítomnosť dieťatka je rodič povinný oznámiť 24 hodín pred lekciou, najneskôr v deň lekcie do 8. hodiny rannej. A to telefonicky alebo sms-správou. Ak nebude neprítomnosť oznámená, považuje sa lekcia za odplávanú.

Poskytujeme možnosť 2 lekcií z 8 k náhrade, v prípade že dieťa ochorie alebo z osobných dôvodov. Lekciu je možné si nahradiť v termíne určenom inštruktorkou, inak náhradná lekcia prepadá.

Platba za nový kurz sa uhrádza vždy na prvej lekcii, alebo na bankový účet

SK39 0900 0000 0052 0328 1546
GIBASKBX

V prípade, že sa účastník odhlási z kurzu, vzniknú tak storno poplatky. Pri odhlásení sa počas kurzu nemáte nárok na vrátenie peňazí za neodplávané lekcie.

Storno poplatky

Výška storno poplatku 0%
Pokiaľ sa odhlásite minimálne 14 dní pred začatím kurzu
Výška storno poplatku 50%
Pokiaľ sa odhlásite minimálne 7 dní pred začatím kurzu
Výška storno poplatku 80%
Pokiaľ sa odhlásite minimálne 3 dni pred začatím kurzu
Výška storno poplatku 100%
Pokiaľ neohlásite vopred alebo vôbec, že sa kurzu nezúčastníte