Pravidlá ochrany a spracovanie osobných údajov

Asset 1babyzblnk

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na ochranu osobných údajov spracúvaných zo strany Prevádzkovateľa: 

Plavecké jasličky Baby Žblnk

Jarmila Bodocká
M.Benku 2341/9
955 03 Topoľčany
 
IČO: 46797017
DIČ: 1085330895
 
Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú najmä aké druhy osobných údajov sú z našej strany spracúvané a akým spôsobom sú tieto prijímané, uchovávané, využívané a zhromažďované pri Vašom využívaní našich služieb.

Za Vami poskytnuté osobné údaje zodpovedáme primárne my, pričom nás v súvislosti s ochranou osobných údajov môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov, a to osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie: 

Jarmila Bodocká
M.Benku 2341/9
955 03 Topoľčany
 
Mobil: 0903 143 903

E-mail: babyzblnk@babyzblnk.eu

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S KURZOM:

  1. Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s plnením zmlúv, ktoré boli medzi nami uzatvorené. Za týmto účelom spracúvame o Vás osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Vaše telefónne číslo a e-mailová adresa sú z našej strany spracúvané za účelom informovania o možných termínoch kurzov, o ich zrušení, prípadne o možnosti prehlásiť sa na iný termín konania kurzu.

2. Pri prihlásení Vášho dieťaťa na kurz od Vás potrebujeme osobné údaje o dieťati v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia.

Tieto údaje sú potrebné na riadne plnenie zmluvy z našej strany, a teda určenie, s akým dieťaťom bude kurz realizovaný. Z hľadiska oprávneného záujmu o Vašom dieťati spracúvame aj dátum narodenia tohto dieťaťa, a to za účelom, aby bolo možné z našej strany správne realizovať kurz a na zabezpečenie riadneho určenia vhodného postupu výuky.

3. Vaše osobné údaje poskytnuté podľa ods. 1 a ods. 2 sme oprávnení poskytovať iným osobám za účelom spracovania osobných údajov v našom mene, a to napríklad za účelom uchovávania osobných údajov alebo za účelom vytvorenia zoznamu návštevníkov konkrétnych kurzov, a to len v nevyhnutnom rozsahu. 

4. Pre prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy Vaše osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie zmluvy. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchovávame na základe oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a vnútornej evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej doby (3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracúvame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami takéhoto spracúvania sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania služieb.

Na účely plnenia zákonných povinností osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva po dobu 10 rokov.

5. Ak nám pri poskytovaní osobných údajov neposkytnete výslovný súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a osobných údajov Vášho dieťaťa za iným účelom ako je plnenie zmluvy, plnenie si našej zákonnej povinnosti, alebo v rámci nášho oprávneného záujmu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať len podľa vyššie uvedeného.

6. V prípade, že nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje pri našej komunikácii ohľadne uzatvorenia zmluvy, z našej strany nebude možné s Vami zmluvu uzavrieť.

Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu

7. V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi Vás môžeme osloviť s možnosťou udelenia súhlasu na spracúvanie Vašich osobných údajov no rôzne iné účely ako je samotné plnenie zmluvy.

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže udeliť len osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku. Ak nemáte 16 a viac rokov, súhlas so spracovaním osobných údajov za Vás môže udeliť Váš zákonný zástupca (rodič). Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa prihlasovaného na kurz môže teda udeliť len jeho rodič.

9. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a v súvislosti s jeho neudelením nebudete nijakým spôsobom ukrátený/á na nami poskytovaných službách, ktoré ste si u nás objednali, resp. sa chystáte objednať. Neudelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov však môžete obmedziť možnosť našej propagácie plávania detí a našej celkovej činnosti s nimi. O konkrétnom účele udelenia súhlasu budete stále vopred informovaný/á.

10. Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov potrebujeme v súvislosti so zverejňovaním fotografií a audiovizuálnych záznamov z našich kurzov za účelom marketingu a propagovania plávania detí v súvislosti s našou činnosťou.

11. Vaše osobné údaje za účelom marketingovej činnosti našej spoločnosti spracúvame v rozsahu: zaznamenaného hlasu a Vašej podoby, resp. hlasu a podoby Vášho dieťaťa. Takýto súhlas je od Vás požadovaný samostatne pri prihlasovaní sa na kurz, prípadne pred začiatkom kurzu, pričom takéto osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov.

12. V prípade, že nám poskytnete Vaše osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu na daný účel, tieto môžeme zverejňovať najmä na našich reklamných predmetoch, na našej internetovej stránke alebo prostredníctvom sociálnych sieťach Facebook a Instagram, a teda spracúvať prostredníctvom spoločnosti Facebook Ireland Ltd. 4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko.

13. V prípade, že nám udelíte vyššie uvedený súhlas, Vaše osobné údaje budeme spracúvať len počas určitej doby, a to konkrétne po vyššie uvedenú dobu 5 rokov, resp. kratšie, ak svoj súhlas odvoláte, alebo uplatníte iné z Vašich práv uvedených v časti „Poučenie dotknutej osoby, ktorých následkom môže byť výmaz Vašich osobných údajov.

POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba si môžete u našej spoločnosti uplatniť najmä tieto práva:

• právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Spolu s vyššie uvedeným budú dotknutej osobe poskytnuté aj informácie najmä o účele tohto spracúvania, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov, informácie o zdroji z ktorého boli tieto získané a informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania.

Vystavenie prvej kópie podľa predchádzajúcej vety je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré jej v súvislosti s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu,
pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

• právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o dotknutej osobe eviduje Prevádzkovateľ nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to dotknutá osoba požiada.

• právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, za predpokladu, že:

A) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

B) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

C) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 3,

D) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

E) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

F) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

A) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

B) na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,

C) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

D) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

E) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je
dôvodná.

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

A) napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 3, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

B) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

C) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

D) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude bez súhlasu dotknutej osoby s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania alebo ich využitia na uplatnenie
právnych nárokov.

V prípade, že obmedzenie spracúvania osobných údajov má byť zrušené, Prevádzkovateľ o tejto skutočnosti vopred informuje dotknutú osobu.

• Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo
na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou  automatizovaných prostriedkov.

• Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

A) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
B) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
C) spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu B) tohto odseku, jej osobné údaje Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

• Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ sú osobné údaje o tejto osobe spracúvané na základe udeleného súhlasu.

Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním Prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom, prípadne kontaktovaním zodpovednej osoby, ak táto bola určená.

Všetky vyššie uvedené práva môžete uplatniť tak vo vzťahu k Vašim osobným údajom, ako aj vo vzťahu k osobným údajom Vášho dieťaťa, ktorého osobné údaje ste nám poskytli.